• Prowadzenie spraw o świadczenia z ubezpieczeń społecznych w tym o:

  • emeryturę w tym wcześniejszą z tytułu prawy w szczególnych warunkach
  • rentę z tytułu całkowitej i częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową
  • zasiłek chorobowy
  • świadczenie rehabilitacyjne
  • zasiłek wyrównawczy
  • zasiłek macierzyński
  • zasiłek opiekuńczy
  • odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
  • zasiłek wyrównawczy
  • jednorazowe odszkodowanie
  • rentę rodzinną i dodatek do renty rodzinnej
  • odatek pielęgnacyjny;
  • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
  • podleganie ubezpieczeniu społecznemu

  Prowadzimy sprawy dotyczące:

  • odpowiedzialności członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • objęcia pracowników, zleceniobiorców, osób wykonujących pracę na podstawie umów o dzieło i innymi umowami cywilnoprawnymi obowiązkiem ubezpieczenia społecznego
  • pozwów ZUS o uznanie czynności prawnych za bezskuteczne (skarga pauliańska)
  • podlegania krajowemu lub zagranicznemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych na podstawie rozporządzenia z dnia 16 września 2009 roku dotyczącego wykonywania Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 883/2004 z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia wykonawczego Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009

  Zajmujemy się także:

  • negocjowaniem z ZUS i KRUS rozłożenia składek na raty, odroczenia terminu ich płatności i umorzenia składek:
  • skarżenie decyzji ZUS i KRUS, w tym w sprawach świadczeń z tytułu zaopatrzenia emerytalno – rentowego i odszkodowań za wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
  • reprezentacją wspólników i członków zarządów spółek w sprawach o zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne

 • Objęcie ubezpieczeniem społecznym członków rad nadzorczych.

  Dnia 23 października 2014 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustawa. Zmiany, które mają wejść 1 stycznia 2015 roku, dotyczą objęcia obowiązkiem ubezpieczenia społecznego przychodów z tytułu pełnienia funkcji w radach nadzorczych spółek.

  Ustalenie wypadku przy pracy przez sąd ubezpieczeń społecznych

  W uchwale z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie I UZP 4/13 Sąd Najwyższy stwierdził, że sąd ubezpieczeń społecznych jest uprawniony do dokonywania oceny, czy dane zdarzenie było wypadkiem przy pracy (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 167, poz. 1322 ze zm.). Oznacza to, że pracownik poszkodowany w wypadku przy pracy w stosunku do którego pracodawca nie dopełnił wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem wypadku przy pracy może po odmownej decyzji ZUS udowodnić przez sądem ubezpieczeń społecznych, że wypadek spełniał kryteria wypadku przy pracy i na tej podstawie uzyskać świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.