• Prowadzenie spraw administracyjnych przez organami pierwszej i drugiej instancji (wnoszenie odwołań, zażaleń, skarg)

  Reprezentacja w postępowaniach przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  Prowadzimy postępowania administracyjne oparte m. in. na:

  • ustawie z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej
  • ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane
  • ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
  • ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
  • ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska
  • ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku w gminach
  • ustawie z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne
  • ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich
  • ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji, leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych
  • ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
  • ustawie z dnia 16 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • ustawie z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym
  • ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym
  • ustawie z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
  • ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym
  • ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach
  • ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  • ustawie z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej
  • ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach
  • ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej
  • ustawie z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy
  • ustawie ę z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
  • ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej
  • ustawie z dnia 27 sierpnia 2008 roku o służbie celnej