• W usług doradztwa podatkowego:

  1. udzielamy podatnikom, płatnikom i inkasentom  porad z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej należności podatkowych i celnych
  2. sporządzamy opinie podatkowe z zakresu prawa podatkowego i celnego oraz procedur podatkowych i celnych
  3. przygotowujemy w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznania i deklaracje podatkowe, jak również udzielanie pomocy w ich sporządzeniu indywidualnie przez naszych Klientów
  4. reprezentujemy podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami podatkowymi i celnymi, a także prowadzimy sprawy związane z obowiązkami podatkowymi i celnym przed sądami administracyjnym.

   

  Poza powyższymi usługami świadczymy również doradztwo w zakresie:

  1. rozliczeń z ZUS i PFRON
  2. prowadzimy księgi i ewidencje podatkowe oraz księgi rachunkowe, jak również obsługę kadrowo-płacową firm

   

  Usługa doradztwa podatkowego może być usługą stałą rozliczaną miesięcznie ryczałtem lub wg stawki godzinowej, jak również usługą doraźną na wykonanie konkretnego zlecenia (prowadzenia sprawy podatkowej, udzielenia porady, sporządzenia opinii lub deklaracji podatkowej).

  Z racji zajmowania się zarówno sprawami podatkowymi i karnymi zajmujemy się także obroną w sprawach karno-skarbowych.

 •