• Nasza kancelaria prowadzi  sprawy dla pracowników – ze szczególnych uwzględnieniem pracowników ochrony – związane z ustaleniem ustalenia stosunku pracy osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innego rodzaju umowach cywilnoprawnych w sytuacjach, gdy rzeczywiste warunki świadczenia pracy odpowiadają warunkom umowy o pracę, a nie warunkom umów cywilnoprawnych Dochodzimy również ustalenia stosunku pracy w sytuacjach, gdy praca jest wykonywana pozornie w ramach działalności gospodarczej, a w rzeczywistości odpowiada warunkom umowy o pracę. ustalenie stosunku pracy wiąże się ze zmianą warunków wynagradzanie z zawartej umowy w konsekwencji ustalenia stosunku pracy występujemy z roszczeniami o zapłatę świadczeń, które nie przysługują z umów cywilnoprawnych, a należne są ze stosunku pracy – wynagrodzenia za nadgodziny, dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku za pracę w porze nocnej, ekwiwalentu za urlop. Kancelaria dochodzi również zapłaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy, gdy pracownik wykonywał umowę na podstawie stosunku pracy, a pracodawca nie wypłacił należności lub wypłacił je w zaniżonej wysokości.

  Kancelaria dochodzi również zapłaty należnych pracownikom odpraw emerytalnych, rentowych i wynikających z rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

  Dzięki temu, że poza prowadzeniem spraw sądowych zajmujemy się prowadzeniem spraw księgowych i kadrowo-płacowych dysponujemy profesjonalnym oprogramowaniem do obliczania wynagrodzeń i precyzyjnie określamy wysokość roszczenia nie zdając się na ustalenia opinii biegłego z zakresu kadr i płac.

  Posiadamy również duże doświadczenie w dochodzeniu roszczeń kierowców międzynarodowych dotyczących podróży służbowych – diet, ryczałtów za noclegi – kosztów dojazdu.

  Nasza kancelaria prowadziła również sprawy dotyczące mobbingu, dyskryminacji, wypadków przy pracy, świadectw pracy.

  Poza powyższymi sprawami prowadzimy również postępowania sądowe – zarówno dla pracowników, jak i pracodawców – dotyczące rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem, jak i bez wypowiedzenia. W tych postępowaniach dochodzimy dla pracowników przywrócenia do pracy lub zapłaty odszkodowania za niezgodne z przepisami prawa pracy lub nieuzasadnione rozwiązanie umowy lub bronimy pracodawców przed takimi roszczeniami.

  Nasza oferta dla pracodawców koncentruje się na bieżący doradztwie prawnym w sprawach pracowniczych m. in. dotyczący urlopów, rozwiązania umów o pracę, odpowiedzialności za mienie powierzone, wspieraniu działów HR, a także zawierania umów z kadrą menadżerską, stosowania klauzul  o zachowaniu poufności, opracowywania i zmian regulaminów pracy i wynagradzania.

 • Kancelaria Adwokacka Kerplik prowadziła sprawę roszczeń pracownika z podstępnie podłożonego do podpisu Kontraktu Menadżerskiego dla firmy SPUB ODRABUD Sp. z o.o w Szczecinie. Kancelaria wykazała się dużym profesjonalizmem oraz fachowością w prawie pracy, co doprowadziło do oddalenia zarzutów pracownika.

  Zbigniew Chrebelski

  Polecam wszystkim, którzy potrzebują wsparcia prawnego w swoim życiu. Nie ma problemu do nierozwiązania. Dyplomatyczne rozwiązanie sprawy, a przede wszystkim spokój Mecenasa Kerplika przeprowadził mnie przez ten trudny okres w moim życiu. Sprawa dotyczyła zwolnienia kobiety w ciąży u prywatnego pracodawcy. Sprawa została wygrana, dzięki nieocenionej kompetencji Mecenasa Kerplika.

  Kobieta

  Kancelaria Adwokacka Kerplik bardzo sprawnie i merytorycznie zajęła się moją sprawą na tyle skutecznie ,że doszło do ugody jeszcze przed pierwszą rozprawą.

  Jeżeli kiedykolwiek będę musiał korzystać z adwokata na pewno wrócę do Pana mecenasa Jacka Kerplika.

  Mariusz D

  Kancelaria prowadzona przez Pana Jacka okazała się najlepsza w całym Szczecinie:)Moja sprawa dotyczyła Prawa Pracy, sprawa prowadzona była z pełnym zaangażowaniem, wszystkie zamierzone cele zostały spełnione. Pan Jacek jest bardzo ambitny, posiada profesjonalne podejście do klienta a co najważniejsze INDYWIDUALNE, jeśli chodzi o osobowość jest bardzo ciepły i uczciwy, potrafi pomóc bezinteresownie w sytuacji bez wyjścia, jego wiedza i pomysły są imponujące. Chciałabym pochwalić kancelarie również za to iż nie musiałam się martwić o załatwianie jakichkolwiek dokumentów, informowana byłam na bieżąco w postępach sprawy, obsługa miła i doświadczona. Polecam z czystym sumieniem!

  Grażyna Kuczyńska

 • Ryczałty za noclegi kierowców

  Sąd Najwyższy kontynuuje orzecznictwo dotyczące prawa kierowców do ryczałtu za nocleg w przypadku zapewnienia kierowcy miejsca do spania w samochodzie – w uchwale z dnia 7 października 2014 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpoczynku nocnego w kabinie samochodu ciężarowego podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu.

  Spór, co do ryczałtu za nocleg kierowcy międzynarodowego rozstrzygnięty przez Sąd Najwyższy.

  W dniu z dnia 12 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, że zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy. Powyższe rozstrzygnięcie wydaje się kończyć pojawiający się w orzecznictwie sądów spór, czy nocleg w kabinie stanowi zapewnienie kierowcy noclegu zgodnie z przepisami ustawy o czasie pracy kierowców.