• Prowadzenie postępowań sądowych dotyczących:

  • wydania nieruchomości, zaniechania naruszeń i roszczeń odszkodowawczych, immisji
  • roszczeń z tytułu przekroczenia granicy nieruchomości przy realizacji prac budowlanych
  • rozgraniczenia nieruchomości
  • zasiedzenia nieruchomości
  • sporów w wykonywaniu zarządu przez współwłaścicieli –występowanie o zgodę sądu na wyrażenie na czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu lub ustanowienie zarządcy
  • zniesienia współwłasności w tym także połączone z działem spadku lub podziałem majątku wspólnego w skutek, rozwodu lub separacji, a także znoszenie współwłasności gospodarstw rolnych
  • ustanowienia użytkowania wieczystego i służebności
  • ustanowienie służebności przesyłu
  • naruszenie posiadania

  Doradztwo w zakresie:

  • ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • ustawy o własności lokali
  • prawa spółdzielczego

  Doradztwo, opinie prawne, przygotowywanie umów i analiza umów dotyczących przenoszenia własności, najmu, dzierżawy.

  Dokonywanie zmian w księgach wieczystych nieruchomości.

 • W dniu 23 października 2014 roku Sejm uchwalił ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym

  Odwrócony kredyt hipoteczny jest nową instytucją w polskim prawie, która dotychczas była regulowana wyłącznie na podstawie umów zawieranych przez banki z klientami.Uchwalona przez Sejm ustawa, która ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw systematyzuje dotychczasowe praktyki banków. Umowa odwróconego kredytu hipotecznego polega na tym, że spłata udzielonego kredytu następuje dopiero po śmierci kredytobiorcy. Zabezpieczeniem kredytu może być ustanowienie na nieruchomości hipoteki albo przyznanie bankowi ujawnionego w księdze wieczystej prawa do przejęcia nieruchomości na własność banku. Nowa ustawa reguluje szczegółowo kwestie zawierania i realizacji umowy odwróconego kredytu hipotecznego, a w szczególności obowiązki informacyjne banku przed zawarciem umowy, prawo do odstąpienia kredytobiorcy od umowy odwróconego kredytu hipotecznego, zasady ustalania wartości nieruchomości, czy wcześniejszej spłaty kredytu.