• sporządzanie opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych
  • analiza dokumentacji przetargowej
  • doradztwo przy przygotowywaniu ofert
  • kierowanie i doradztwo przy kierowaniu do Zamawiającego zapytań co do treści SIWZ
  • analiza ofert pozostałych wykonawców pod kątem spełnienia wymogów SIWZ i PZP
  • sporządzenie środków ochrony prawnej odwołania do KIO i skargi kasacyjne
  • przygotowanie projektów umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
  • przygotowywanie dokumentacji przetargowej dla instytucji finansujących projekty unijne
  • doradztwo przy realizacji kontraktów
  • negocjowanie umów z podwykonawcami
  • przygotowywanie umów konsorcjów
  • doradztwo w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i treści ogłoszenia o zamówieniu
  • wykonywanie czynności powierzonych przez kierownika zamawiającego
  • udział i nadzór nad działalnością komisji przetargowej

 • Porady bardzo pomocne, fachowość i profesjonalizm. Przy każdym kolejnym zamówieniu publicznym na pewno będę konsultował SIWZ z Panem Kerplikiem.

  AnMar

 •  Dnia 7 sierpnia 2014 roku Senat uchwalił poprawki do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Projekt ustawy dotyczy m. in.

  • Zasad powoływania się na zasoby innych podmiotów
  • Przepisów dotyczących zatrzymania wadium
  • Ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego dla wyboru najkorzystniejszej oferty
  • Zasad ustalania rażąco niskiej ceny