• przygotowywanie i składanie wniosków o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej i z możliwością zawarcia układu
  • składanie wniosków i reprezentacja w spawach o wyłączenie mienia z masy upadłości
  • reprezentacja w postępowaniach dotyczących uznania bezskuteczności czynności upadłego
  • zgłaszanie wierzytelności i wnoszenie sprzeciwów, co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności
  • wnoszenie zarzutów na plan podziału masy upadłości
  • wnoszenie zażaleń na zatwierdzenie układu
  • reprezentacja w postępowaniu o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
  • wnoszenie zażaleń na postanowienia sędziego-komisarza i sądu upadłościowego
  • kompleksowe wsparcie prawne w przywracaniu rentowności firmy (negocjacje z wierzycielami, składanie wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w ZUS i w organach skarbowych, doradztwo prawne przy ubieganiu się o finansowanie z banków i pomoc publiczną, optymalizacja podatkowa przedsiębiorstwa, doradztwo przy ograniczaniu kosztów pracowniczych, ściąganie przeterminowanych należności)
  • prowadzenie postępowań naprawczych w rozumieniu prawa upadłościowego i naprawczego oraz doradztwo prawne przy przygotowywaniu programów naprawczych
  • reprezentacja wierzycieli i upadłego na zgromadzeniach wierzycieli
  • doradztwo przy sporządzaniu propozycji układowych
  • reprezentacja w trakcie realizacji układu
  • zgłaszanie wniosków o upadłość konsumencką i reprezentacja w postępowaniu upadłościowym

 • Miałam przyjemność korzystać z obsługi prawnej kancelarii p. Kerplika.

  Obsługa prawna tej kancelarii jest na najwyższym poziomie profesjonalizmu. Cena za usługę nie jest zawyżona. Na wszelkie pytania zawsze otrzymywałam fachową odpowiedź. Pan Adwokat zawsze znajdował czas na spotkanie i omówienie sprawy. Bardzo miła obsługa w sekretariacie.

  Polecam!

  Joanna Łukowicz

  Z wielką przyjemnością polecam Kancelarie Adwokacką Kerplik. Pan Mecenas Jacek Kerplik jest rzetelną, godną zaufania i bardzo sympatyczną osobą. Potrafi profesjonalnie i zrozumiale przekazać treści prawne dot. sprawy, jest kompetentny i bardzo skuteczny. Powierzona jemu sprawa była prowadzona z najwyższą starannością i zaangażowaniem. Z przyjemnością mogę stwierdzić również, iż kontakt z Panem Mecenasem był rewelacyjny. Pan Jacek wykazywał się zawsze dyspozycyjnością zarówno telefoniczną jak i mailową. Służył zawsze pomocą i wyjaśnieniami.

  Współpraca z kancelarią układała się bardzo dobrze, na wszystkie problemy znajdą rozwiązanie. Jeszcze raz dziękujemy za wszystko, życzę powodzenia i sukcesów w pracy adwokackiej.

  Chętnie skorzystam ponownie z Państwa usług, jeśli będę potrzebować wsparcia ze strony prawnika.

  Ewelina

 • W dniu 29 sierpnia 2014 roku Prezydent RP podpisał długo oczekiwaną zmianą ustawy prawo upadłościowe i naprawcze dotyczącą tzw. upadłości konsumenckiej, której głównym celem jest ułatwienie ogłaszania upadłości przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Osiągnięciu tego celu ma służyć m. in. umożliwienie prowadzenia postępowania upadłościowego także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela, rezygnacja z przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli niewypłacalność nie powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności i wprowadzenie nowej, ale już mniej rygorystycznej przesłanki oddalenia wniosku w postaci umyślnego albo wskutek rażącego niedbalstwa doprowadzenia przez dłużnika do swojej niewypłacalności lub istotnego zwiększenie jej stopnia.

  Zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym dotyczą także przebiegu postępowania. Wprowadzenie zasady, że dokonywanie ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz dokonywanie takich ogłoszeń w toku postępowania upadłościowego jest wolne od opłat nie tylko zmniejszą ilość wniosków oddalanych przez sądy z uwagi na to, że masa upadłości nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, ale także znacznie ograniczy koszty postępowania prowadząc do pełniejszego zaspokojenia wierzycieli.

  W ustawie nowelizującej wprowadzono także zapis, że w przypadku, gdy majątek dłużnika  nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

  Nowe przepisy ograniczają także wysokość wynagrodzenia syndyka, gdyż będzie ono ustalane z uwzględnieniem wysokości funduszów masy upadłości, stopnia zaspokojenia wierzycieli, nakładu pracy, zakresu czynności podejmowanych w postępowaniu, stopnia ich trudności oraz czasu trwania postępowania, a nie jak w postępowaniu upadłościowym w stosunku do przedsiębiorców od wartości masy upadłości. Ustawa wprowadza także górną granicę wynagrodzenia syndyka na czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS.

  Zgodnie z nowymi przepisami plan spłaty będzie mógł być realizowany przez 36 miesięcy, a nie jak dotychczas przez okres nawet 5 lat.

  Ustawa wejdzie w życie w przeciągu 3 miesięcy od jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będzie miała zastosowanie do postępowań wszczętych po tej dacie.