Sprawy administracyjne

Na prawo administracyjne składa się szereg ustaw, których każda reguluje inną zakres działalności administracji rządowej, samorządu terytorialnego, jak i samorządów zawodowych. Prawo administracyjne kieruje się również odrębnymi od postępowań karnych i cywilnych zasadami postępowania, które są uregulowane w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 roku prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nasza kancelaria posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnym w oparciu o m. in. o:

 1. ustawę z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej
 2. ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane
 3. ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodowaniu przestrzennym
 4. ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
 5. ustawę z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
 6. ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska
 7. ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku w gminach
 8. ustawę z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne
 9. ustawę z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich
 10. ustawę z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji, leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych
 11. ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
 12. ustawy z dnia 16 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 13. ustawę z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
 14. wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym
 15. ustawę z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym
 16. ustawę z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
 17. ustawę z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym
 18. ustawę z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach
 19. ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 20. ustawę z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej
 21. ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach
 22. ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach
 23. ustawę z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej
 24. ustawę z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 25. ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy
 26. ustawę z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
 27. ustawę z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej
 28. ustawę z dnia 27 sierpnia 2008 roku o służbie celnej