Nowelizacja ustawy o drogach publicznych

W dniu 1 października 2014 roku została opublikowana ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Zmiany dotyczą zmiany zasad naliczania opłat w związku z przejazdem po drogach płatnych bez uiszczenia opłaty. Dotychczasowe zasady uiszczenia kar za brak opłaty za przejazd po drogach publicznych zostały zmienione w ten sposób, że dla samochodów o masie całkowitej powyżej 3,5 t z wyjątkiem zespołu pojazdów składającego się z samochodu osobowego o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t i przyczepy opłata jest stała i wynosi 1500 złotych. Nowelizacja ogranicza również możliwość nakładania kar bezpośrednio na kierującego pojazdem rozszerzając katalog sytuacji, w których kary nakładane będą bezpośrednio na właściciela pojazdu lub użytkownika w sytuacji, gdy samochód pozostaje w leasingu.

Zmienione przepisy wprowadzają również zasadę, że jeżeli od popełnienia naruszenia minęło ponad 6 miesięcy, to nie wszczyna się postępowania. Ustawa przewiduje, że nie wszczyna się postępowań, a wszczęte umarza się, jeżeli dotyczą naruszeń popełnionych przed wejściem w życie ustawy.

Ustawa wejdzie w życie w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.