Nowa upadłość konsumencka zaczenie obowiązywać już w styczniu

W dniu 29 sierpnia 2014 roku Prezydent RP podpisał długo oczekiwaną zmianą ustawy prawo upadłościowe i naprawcze dotyczącą tzw. upadłości konsumenckiej, której głównym celem jest ułatwienie ogłaszania upadłości przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Osiągnięciu tego celu ma służyć m. in. umożliwienie prowadzenia postępowania upadłościowego także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela, rezygnacja z przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli niewypłacalność nie powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności i wprowadzenie nowej, ale już mniej rygorystycznej przesłanki oddalenia wniosku w postaci umyślnego albo wskutek rażącego niedbalstwa doprowadzenia przez dłużnika do swojej niewypłacalności lub istotnego zwiększenie jej stopnia.

Zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym dotyczą także przebiegu postępowania. Wprowadzenie zasady, że dokonywanie ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz dokonywanie takich ogłoszeń w toku postępowania upadłościowego jest wolne od opłat nie tylko zmniejszą ilość wniosków oddalanych przez sądy z uwagi na to, że masa upadłości nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, ale także znacznie ograniczy koszty postępowania prowadząc do pełniejszego zaspokojenia wierzycieli.

W ustawie nowelizującej wprowadzono także zapis, że w przypadku, gdy majątek dłużnika  nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

Nowe przepisy ograniczają także wysokość wynagrodzenia syndyka, gdyż będzie ono ustalane z uwzględnieniem wysokości funduszów masy upadłości, stopnia zaspokojenia wierzycieli, nakładu pracy, zakresu czynności podejmowanych w postępowaniu, stopnia ich trudności oraz czasu trwania postępowania, a nie jak w postępowaniu upadłościowym w stosunku do przedsiębiorców od wartości masy upadłości. Ustawa wprowadza także górną granicę wynagrodzenia syndyka na czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Zgodnie z nowymi przepisami plan spłaty będzie mógł być realizowany przez 36 miesięcy, a nie jak dotychczas przez okres nawet 5 lat.

Ustawa wejdzie w życie w przeciągu 3 miesięcy od jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będzie miała zastosowanie do postępowań wszczętych po tej dacie