Branża transportowa

tir

 • Bieżące doradztwo prawne w stosowaniu przepisów:

  • Ustawy prawo przewozowe i przepisów kodeksu cywilnego o umowie przewozu i spedycji
  • Ustawy o transporcie drogowym
  • Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)
  • Ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (ADR) oraz mowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)
  • Kodeksu cywilnego w zakresie umów ubezpieczenia i ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
  • Ustawy o czasie pracy kierowców oraz rozporządzenia 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 od 11 kwietnia 2007 r. oraz Konwencji AETR

  Prowadzimy bieżący monitoring płatności od kontrahentów i ich dochodzenie (kontakt telefoniczny, porozumienia w zakresie spłaty, wezwania do zapłaty , korekty VAT, prowadzenie spraw sądowych i egzekucja komornicza, uzyskiwanie europejskich tytułu egzekucyjnych)

  Likwidacja krajowych i zagranicznych szkód komunikacyjnych z ubezpieczeń OC, AC i OCP

  Dochodzenie odszkodowań od zakładów ubezpieczeń

  Reprezentacja w sporach ze spedytorami

  Doradztwo zakresu prawa pracy w tym także doradztwo w postępowaniach kontrolnych dotyczących przestrzegania czasu pracy kierowców oraz reprezentacja w postępowaniach odwoławczych i przed sądami administracyjnymi

  Prowadzenie spraw z pracownikami o zapłatę za diety i noclegi poza granicami kraju

 • Kancelaria godna polecenia. Na każde zapytanie rzeczowa odpowiedz.

  AnMar

 •  W dniu z dnia 12 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy chwała w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, że zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy. Powyższe rozstrzygnięcie wydaje się rozstrzygać pojawiający się w orzecznictwie sądów spór, czy uznanie nocleg w kabinie stanowi zapewnienie kierowcy noclegu zgodnie z przepisami rozporządzenia zależy od warunków odpoczynku, czy też nigdy nie stanowi zapewnienia właściwego noclegu.